el que fem

Serveis

Serveis Immobiliaris

El nostre despatx compta amb equips experts en gestió immobiliària, tant a nivell tècnic com jurídic, que avalua totes les operacions d’inversió, amb la finalitat que aquestes es puguin dur a terme amb el màxim de garanties cap a l’inversor.

El nostre despatx desenvolupa la implementació de plans parcials amb caràcter urbanístic o com un instrument d’ordenació urbanístic de manera territorial, no especial, i per tant, en un àmbit concret de sòl urbanitzable, preveient tots els aspectes precisos perquè aquest sòl pugui ser urbanitzat i s’integri, per tant, en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població (article 21.3 del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre).

En línies generals podem dir que els passos necessaris per a convertir un local en habitatge són els següents:

 • Complir amb les normes de densitat.
 • Elaboració d’un projecte per al canvi d’ús cap a habitatge.
 • Realitzar les obres d’adequació per al compliment tècnic en relació amb el projecte.
 • Registrar la nova entitat en els diferents organismes.

Entenem per declaració d’Obra nova antiga, la declaració avui i ara d’una edificació que es va realitzar fa anys, amb o sense llicència.

L’agregació i segregacions són operacions que suposa una alteració de l’essència d’una finca registral.

La divisió de l’edifici o una part de l’edifici en dos o més parts en unitats registrals independents.

La declaració d’obra nova és aquella que té per objecte la transformació d’una finca, que consisteix a construir sobre o per sota de la mateixa una edificació, per a traslladar-la als Llibres.

El Certificat de Final d’Obra serà el contemplat en l’annex II del Codi Tècnic de l’Edificació, i vindrà subscrit pel Director de l’Execució (Arquitecte Tècnic o Aparellador) i pel Director de l’obra (Arquitecte).

La direcció d’obra i d’execució la constitueix el director d’obra i el director d’execució d’obra (arquitecte i aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació). Aquesta figura és d’obligatòria existència en obres amb projecte. La direcció d’obra també assumirà les tasques de coordinador de seguretat i salut quan no sigui obligatòria la seva designació.

Elaboració dels diferents projectes tècnics, per a dur a terme les obres d’edificació d’un edifici, o per a l’adequació o reforma d’habitatges, locals, naus industrials, etc.

Elaboració d’informes pericials sobre les possibles patologies d’un immoble, i valoració dels mateixos, tant a nivell extrajudicial com judicials.

Certificat que es coneix com a llicència d’ocupació. Ho necessitaràs per a realitzar operacions de transmissió i per a donar d’alta certs subministraments.

El certificat energètic és obligatori a Espanya des de l’1 de juny de 2013 per a poder llogar o vendre un immoble o local. L’obligació de mostrar el certificat energètic està regulada a Espanya pel Reial decret 235/2013.

Serveis Jurídics

 • Arrelament social o familiar
 • Compte propi
 • Compte aliè
 • Raons humanitàries
 • Etc.
 • Divorci mutu acord / Contenciós
 • Pla de criança
 • Filiació
 • Etc.
 • Concurs de creditors
 • Procediments ordinaris
 • Procediments monitoris
 • Llei de la Segona Oportunitat (autònoms / Pimes)
 • Clàusules abusives bancaries (Sòl, etc.)
 • Etc.
 • Donacions
 • Testaments intestats
 • Testaments jacents
 • Declaració d’hereus
 • Estudi de viabilitat “donació / herència”
 • Etc.
 • Plans parcials
 • Requalificació
 • Divisió horitzontal
 • Segregació / Agregació
 • Etc.
 • Assistència jurídica per a empresa i treballador
 • Expedients de Regulació d’ocupació
 • Etc.
 • Assistència jurídica en tots els àmbits, per a més informació consultar directament amb el departament jurídic
 • Inscripcions en el Registre de la Propietat
 • Inscripcions en el Registre Mercantil
 • Inscripcions en el Registre Béns Mobles
 • Palesos i marques
 • Etc.

Serveis Mercantils

 • Altes i baixes de treballadors
 • Nòmines
 • Pimes
 • Autònoms